Mitsubishi

Видеопринтер для термопечати Mitsubishi P-93E (Япония)